7,567 Reputation

10 yesterday
10 Nov 17
-10 Nov 2
-10 02:41 removed
10 Oct 29
10 Sep 12
10 Aug 21
10 Aug 20
10 Jul 31
10 Jul 22
10 Jul 12
10 Jul 9
10 Jun 17
100 May 30
10 May 27
15 May 26
-130 May 25
20 May 24
10 May 20
10 May 18
100 May 15
200 May 14
10 May 11
2 May 7
10 May 6
20 May 2
20 May 1
10 Apr 29
10 Apr 14
10 Apr 10
10 Apr 9